Se Brejning

Se Brejning

Vedtægter for Brejning Borgerforening

VedtægterPosted by Brejning Borgerforening Sat, November 04, 2017 15:51:05
Vedtægter for Brejning Borgerforening - vedtaget på generalforsamlingen 25/10-17

Forretningsorden for Brejning Borgerforening

VedtægterPosted by Brejning Borgerforening Sat, November 04, 2017 15:49:56
Forretningsorden for Brejning Borgerforening. Vedtaget på generalforsamlingen 25/10-17

Forslag til vedtægtsændringer

VedtægterPosted by Brejning Borgerforening Wed, October 04, 2017 07:40:05
Hermed forslag til vedtægtsændringer samt forslag til separat dagsorden.

Vedtægter for Brejning Borgerforening

VedtægterPosted by Brejning Borgerforening Sun, January 25, 2015 20:47:56
§ 1

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Brejning Borgerforening, og har hjemsted i Brejning i Vejle Kommune.
Foreningen er stiftet 11. november 1957.

§ 2
Formål
Foreningens formål er
- at varetage medlemmernes interesser
- at fremme ethvert foretagende eller initiativ, der skønnes at ville tjene til borgernes fælles tarv
og byens opkomst i sin helhed
- at bevare kulturlivet i nærmiljøet
- at anvende evt. overskud til almen/kulturelle formål (fortrinsvis børn og unge)
- at udføre dette arbejde på upolitisk grundlag

§ 3
Medlemskab
Som medlem kan optages enhver myndig borger boende, eller med forretnings-adresse i postnummer 7080. Stemmeberettiget er det indtegnede medlem og dennes ægtefælle, såfremt kontingentet for indeværende år er betalt. Det er kun muligt at stemme ved personligt fremmøde, det er således ikke muligt at brevstemme.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til 1. marts. Udmeldte medlemmer har ingen krav på foreningen eller dens formue.

§ 4
Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og er gældende for det kommende kalenderår
og opkræves forud.

§ 5
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Sker dette ikke fremsendes rykkerskrivelse. Betales kontingentet herefter ikke, skal medlemmet skriftligt orienteres om, at det er slettet af foreningens medlemsliste.

Optagelse i foreningen igen kan kun ske mod betaling af gælden.

§ 6
Eksklusion
Et medlem kan ekskluderes såfremt medlemmet udviser adfærd der strider mod foreningens vedtægter, anseelse eller ånd.

§ 7
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant

8. Eventuelt (herunder kan ikke træffes beslutninger eller foretages afstemning)

Den ordinære generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage forud i den lokale presse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen eller via foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen afholdelse.

Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, og referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Der gælder de samme bestemmelser for indvarsling og afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling som for en ordinær generalforsamling.

§ 9
Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, så der skiftevis er 2 og 3 medlemmer på valg.
Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen der er 1 suppleant på valg hvert år.
Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen der er 1 revisor på valg hvert år.
Der vælges 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

Valgene foregår ved simpelt flertal.
Valgene kan på forlangende foregå skriftligt.

§ 10
Forretningsorden
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

- Bestyrelsen administrerer foreningens midler og afholder møder, når det findes nødvendig
- Formanden repræsenterer foreningen udadtil, og leder foreningens anliggender i overensstemmelse
med formålet
- Formanden leder bestyrelsesmøderne og udfærdiger dagsorden (ved formandens fravær næstformanden)
- Kassereren modtager kontingent, betaler og udsender regninger og fører foreningens regnskab over
indtægter og udgifter. Regnskabet godkendes af bestyrelsen og de valgte revisorer og fremlægges
derefter på generalforsamlingen
- Sekretæren fører foreningsprotokollen over samtlige møder
- Foreningen tegnes af formand og/eller kasserer
- Foreningens midler skal indsættes til forrentning i pengeinstitut
- Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg efter behov. Udvalgene arbejder under ansvar over for
bestyrelsen, og i hvert udvalg skal mindst 1 bestyrelsesmedlem have sæde.

§11
Suppleanter
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

§12
Regnskab
Regnskabsåret er 1. oktober 30. september.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være underskrevet af

- hele bestyrelsen
- 2 revisorer

§12B
Låneoptagelse.
Bestyrelsen kan på foreningens vegne optage lån/kassekredit til finansiering af anlægsaktiver, herunder etablering af Fællesplads.

§ 13
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, hvor punktet fremgår af dagsordenen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 14
Foreningens opløsning
For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det at der indkaldes til 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med 1 uges mellemrum, hvor kun dette punkt er på dagsordenen, og at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning har foreningens medlemmer ikke krav på at få udbetalt en andel af foreningens formue. Eventuelle aktiver uddeles til almen/kulturelle formål på egnen (fortrinsvis aktiviteter for børn og unge).